Cấu trúc bộ đề thi JLPT N1, N2 chuẩn mới nhất

JVB – đại diện tuyển sinh du học Nhật Bản tại Việt Nam, xin gửi đến các bạn đang chuẩn bị thi JLPT cấu trúc đề thi JLPT N1 và N2. Hi vọng, với cấu trúc đề thi này sẽ giúp bạn luyện thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Đặc biệt là thực hiện được ước mơ du học Nhật Bản của bạn.

cấu trúc đề thi năng lực tiếng Nhật

Cấu trúc bộ đề thi JLPT N1, N2 theo chuẩn mới nhất

Cấu trúc đề thi N1

Các môn thi Cách ra đề
Thời gian thi Tiêu đề Số câu Mục tiêu
 

 

 

 

言語知識・読解

(110分)

 文

字・

語彙

1 漢字読み 6  Cách đọc những từ viết bằng Hán tự.
2 文脈規定 7  Tùy theo mạch văn tìm những từ  quy định phù hợp về mặt ngữ nghĩa là từ nào.
3 言い換え類義 6  Tìm những cách diễn đạt và những từ gần nghĩa với các từ đã cho.
4 用法 6  Biết được từ đó sử dụng như thế nào trong những câu  được đưa ra.
 

5 文の文法1(文法形式の判断) 10  Có thể phán đoán hình thức ngữ pháp nào phù hợp với  nội dung câu văn.
6 文の文法2(文の組み立て) 5  Có thể tạo được câu văn mạch lạc về mặt ý nghĩa, đúng cú pháp.
7 文章の文法 5  Phán đoán xem câu nào phù hợp với dòng chảy của đoạn văn.
 

 

 

 

 

 

8 内容理解(短文) 4  Đọc & hiểu được nội dung của một văn bản dài khoảng 200 chữ Hán tự, thể loại văn chỉ thị, giải thích,… với nội dung liên quan đến công việc, cuộc sống.
9 内容理解(中文) 9  Đọc nội dung của một văn bản dài khoảng 500 chữ Hán tự, thể loại văn tự luận , giải thích hoặc bình phẩm… Hiểu được các mối quan hệ nhân quả và các lí do, …
10 内容理解(長文) 4  Đọc nội dung của một văn bản dài khoảng 1000 chữ Hán tự, thể loại văn tự luận hoặc giải thích… Biết các cách khái quát, nắm được cách suy nghĩ của tác giả…
11 統合理解 3  Đọc nội dung của một số văn bản dài khoảng 600 chữ Hán tự . Biết cách tổng hợp và so sánh đối chiếu.
12 主張理解(長文) 4  Đọc nội dung của một văn bản dài khoảng 1000 chữ Hán tự, thể loại văn mang tính trừu tượng, tính  lí luận như bình phẩm, xã luận…  Nắm bắt được chủ trương, ý  kiến cần truyền đạt trong tổng thể đoạn văn.
13 情報検索 2  Tìm ra những thông tin cần thiết trong các bản tờ rơi, quảng cáo, thương mại, thông tin trong tạp chí, … có khoảng 700 chữ Hán tự cơ bản.
 

聴解

(6 0分)

1 課題理解 6  Hiểu được nội dung khi nghe một đoạn hội thoại, đoạn văn. ( Nghe và nắm bắt được những thông tin cần thiết để giải quyết những chủ đề mang tính cụ thể và từ đó có thể biết được cái thích hợp tiếp theo là cái gì. )
2 ポイント理解 7  Hiểu được nội dung khi nghe một đoạn hội thoại, đoạn văn. ( Phải nghe cái đã được chỉ thị trước, có khả năng nghe, lược ra những điểm chính)
3 概要理解 6  Hiểu được nội dung khi nghe một đoạn hội thoại, đoạn văn.(Từ đoạn hội thoại đó có thể hiểu được chủ trương và ý đồ của người nói)
4 即時応答 14  Nghe câu thoại ngắn. Ví dụ như một câu hỏi rồi chọn câu ứng đáp thích hợp.
5 統合理解 4  Nghe một đoạn hội thoại dài, vừa hiểu nội dung vừa tổng hợp, từ đó so sánh các thông tin.

 

Thang điểm N1

Điểm 文字・語彙・文法 Tối đa:60 điểm Điểm liệt: 19 điểm
Điểm 読解 Tối đa: 60 điểm Điểm liệt: 19 điểm
Điểm 聴解 Tối đa: 60 điểm Điểm liệt: 19 điểm
Điểm đậu: 100 điểm

* Lưu ý: Trong đề thi JLPT, từng mục sẽ có thang điểm thực tế khác nhau tùy theo mức độ khó của phần đó. Thang điểm này tổ chức JLPT không công bố nên việc tính điểm đậu chỉ mang tính tương đối.

Cấu trúc đề thi N2

Các môn thi Cách ra đề
Thời gian thi Tiêu đề  

Số câu

Mục tiêu 

 

 

 

 

 

 

言語

知識・

読解

(105分)

 

 

 

 

・語

1 漢字読み 5  Cách đọc những từ được viết bằng Hán tự.
2 表記 5  Những từ được viết bằng Hiragana sẽ được viết sang Katakana hoặc Hán tự như thế nào.
3 語形成 5  Biết các từ phát sinh và các từ ghép
4 文脈規定 7  Tùy theo mạch văn tìm được những từ được quy định phù hợp về mặt ngữ nghĩa là từ nào.
5 言い換え類義 5  Tìm những từ gần nghĩa, cách diễn đạt với các từ đã cho.
6 用法 5  Biết được từ đó sử dụng như thế nào trong các câu được đưa ra.
 

7 文の文法1 12  Phán đoán hình thức ngữ pháp nào phù hợp với nội dung câu văn.
  (文法形式の判断)    
8 文の文法2 5 Tạo được câu văn mạch lạc về mặt ý nghĩa, đúng cú pháp.
  (文の組み立て)    
9 文章の文法 5  Phán đoán câu nào phù hợp với dòng chảy của đoạn văn.
 

10

内容理解(短文) 5  Đọc và hiểu được nội dung của một văn bản dài  khoảng 200 chữ Hán tự, thể loại chỉ thị, văn giải thích,.. với nội dung có liên quan đến công việc & cuộc sống.
11 内容理解(中文) 9  Đọc nội dung của một văn bản dài khoảng 500 chữ Hán tự, thể loại văn giải thích, tự luận hoặc bình phẩm… Nắm được khái quát cách suy nghĩ của tác giả, hiểu được các mối quan hệ nhân quả và lí do…
12 統合理解 2  Đọc nội dung của một số văn bản dài khoảng 600 chữ Hán tự. Biết cách tổng hợp và so sánh đối chiếu.
13 主張理解(長文) 3  Đọc nội dung của một văn bản dài khoảng 900 chữ Hán tự, thể loại văn lí luận, bình phẩm mang tính so sánh.. Nắm bắt ý kiến, chủ trương cần truyền đạt trong tổng thể đoạn văn.
14 情報検索 2  Tìm ra thông tin cần thiết trong các bản tờ rơi, quảng cáo, thông tin trong tạp chí, thương mại… có khoảng 700 chữ Hán tự cơ bản.
 

聴解

(5 0分)

1 課題理解 5  Hiểu được nội dung khi nghe một đoạn văn, một đoạn hội thoại.
2 ポイント理解 6  Hiểu được nội dung khi nghe một đoạn văn, một đoạn hội thoại
3 概要理解 5  Hiểu được nội dung khi nghe một đoạn hội thoại, đoạn văn.(Từ đoạn hội thoại có thể hiểu được chủ trương, ý đồ của người nói)
4 即時応答 12  Nghe câu thoại ngắn. Ví dụ như một câu hỏi rồi chọn câu ứng đáp thích hợp.
5 統合理解 4  Nghe một đoạn hội thoại dài, hiểu được nội dung và tổng hợp, so sánh các thông tin.

Thang điểm N2

Điểm 文字・語彙・文法 Tối đa:60 điểm Điểm liệt: 19 điểm
Điểm 読解 Tối đa: 60 điểm Điểm liệt: 19 điểm
Điểm 聴解 Tối đa: 60 điểm Điểm liệt: 19 điểm
 Điểm đậu: 90 điểm

Lưu ý: Trong đề thi JLPT, từng mục sẽ có thang điểm thực tế khác nhau tùy theo mức độ khó của phần đó. Thang điểm này tổ chức JLPT không công bố nên việc tính điểm đậu chỉ mang tính tương đối.